Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
19 September 2017

Application for Rezoning, Consent Use & Permanent Departure: Erf 180, Greyton.

Applicant:
Wright Approach Consultancy (WRAP), P O Box 1247, Hermanus, 7200, (phone no: 028-313 1411)

Owner: 
R Wood, 9 High Street, Greyton, 7233.

Reference number:
GRE/180

Property Description:
Erf 180, 9 High Street, Greyton, 7233.

Notice Number: 
KOR 30/2017

Detailed description of proposal:

  • Application for Rezoning of Erf 180, Greyton from Community Zone 3 to Single Residential Zone 1, to facilitate internal alteration and conversion of the exiting building to a dwelling house with a separate room as a second dwelling in terms of Section 15 (2)(a) of the Theewaterskloof Municipal By-Law on Municipal  Land Use Planning.
  • Application for Permanent Departure to relax the prescribed 3,0m street building line to 0,0m to facilitate the regularisation of the existing stoep / carport, and the relaxation of the 2,0m common boundary line to 0,0m to regularise the existing carport on adjoining common boundary with erf 922 (West) in terms of Section 15 (2)(b) of the Theewaterskloof Municipal By-Law on Municipal  Land Use Planning.
  • Application for Consent Use to permit councils consent for a second dwelling (Bedroom no.3) with a separate entrance of the proposed dwelling house in terms of Section 15 (2)(o) of the Theewaterskloof Municipal By-Law on Municipal  Land Use Planning.

Notice is hereby given in terms of Section 45 of the Theewaterskloof Municipality: By-law on Municipal Land Use Planning that the abovementioned application has been received and is available for inspection from 19 September 2017 to 20 October 2017 during office hours at the Town Planning and Building Control department at 6 Plein Street, Caledon, 7230 and Greyton Town office.  Any written comments or objections may be addressed in terms of section 50 of the said legislation to the Municipal Manager, P.O Box 24, Caledon, 7230 / Fax: 028 214 1289 / E-mail: twkmun@twk.org.za on or before 20 October 2017 from the date of publication of this notice, quoting your, name, address or contact details, interest in the application and reasons for comments. Telephonic enquiries can be made to Mrs S. Du Toit: Administrator/Town Planning at 028 214 3300. The Municipality may refuse to accept comment received after the closing date. Any person who cannot write will be assisted by a Municipal official by transcribing their comments.

Aansoek om Hersonering en Onderverdeling:  Erf 180, Greyton

Aansoeker
Wright Approach Konsultante(WRAP), Posbus 1247, Hermanus, 7200, (telefoon nr: 028-313 1411)

Eienaar:
R Wood, Hoogstaat 9, Greyton, 7233.

Verwysingsnommer:
GRE/180

Grond Beskrywing:
Erf 180, Hoogstaat 9, Greyton, 7233.

Kennisgewingnommer:
KOR 30/2017

Volledige beskrywing van aansoek:

  • Aansoek om Hersonering van  Erf 180 Greyton vanaf Gemeenskapsone 3 na Enkelwoningsone 1 om die interne veranderinge en omskakeling van die bestaande gebou na woonhuis met aparte kamer as tweede wooneenheid te fasiliteer ingevolge Artikel 15(2)(a) van die Theewaterskloof Munisipale Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning.
  • Aansoek om Permanente Afwyking om die verslapping van die voorgeskrewe    straatboulyn  van 3,0m na 0,0m om die bestaande stoep en motorafdak te wettig,  sowel as die verslaping van die gemeenskaplike grens boulyn van af 2,0m na 0,0m om die motorafdak te wettig  wat op die gemeenskaplik grens van Erf 922 voorkom ingevolge van Artikel 15(2)(b) van die Theewaterskloof Munisipale Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning
  • Aansoek om Vergunningsgebruik om vergunning te verleen ten opsigte van ‘n tweede woning (Slaapkamer nr. 3) met sy eie aparte ingang op die genoemde perseel ingevolge Artikel 15(2)(o) van die Theewaterskloof Munisipale Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning.

Kennis word hiermee gegee ingevolge van Artikel 45 van die Theewaterskloof Munisipaliteit se Verordenning op Munisipale Grondsgebruikbeplanning dat bogenoemde aansoek ontvang is en beskikbaar is vir inspeksie gedurende kantoorure vanaf 19 September 2017 tot 20 Oktober 2017 by die Departement Stadsbeplanning en Boubeheer, Caledon by 6 Plein straat, Caledon, 7230 en Greyton Dorpskantoor.  Enige skriftelike besware of kommentaar teen die voorstel kan ingevolge  Artikel 50 van die genoemde wetgewing aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 24, Caledon, 7230 / Faks no. 028 214 1289 / E-pos  twkmun@twk.org.za gestuur word op of voor 20 Oktober 2017 na die publikasie van hierdie kennisgewing, met vermelding van jou naam, adres of kontakbesonderhede, belang in die aansoek en redes vir kommentaar. Telefoniese navrae kan gerig word na Mev. S. Du Toit: Administrateur/Stadsbeplanning by 028 214 3300. Die Munisipaliteit kan weier om enige kommentaar te aanvaar wat na  die sluitingsdatum ontvang word. Persone wie nie kan skryf nie, kan by die munisipale kantoor aanmeld en ‘n munisipale amptenaar sal behulpsaam wees om die relevante kommentaar of inligting skriftelik te dokumenteer.

Last published 27 November 2017