Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Published: 16 Apr 2018Title: Electricity Supply Interruption - CaledonStatus: Notice is hereby given that the Caledon power supply will be interrupted FROM FRIDAY NIGHT ON 20 APRIL 2018 FROM 24:00 TILL SATURDAY MORNING 06:00. Please visit our 'NEWS' menu for further details.
Published: 12 Apr 2018Title: Vehicle licence renewalStatus: Please take note of the Vehicle Licence Renewal notice under our NEWS link.
Published: 10 Apr 2018Title: Draft Budget / Reviewed IDP 2018/19Status: The Draft Budget / Reviewed IDP 2018 - 2019 is available at all municipal offices and libraries for public input. All comments must be address to the Municipal Manager. Comments must reach the office of the Municipal Manager by 26 April 2018.
Published: 10 Apr 2018Title: Public meetingsStatus: Please click on the NEWS menu to view the dates of the IDP Public Participation Meetings in the municipality.
4
Home 4Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
30 October 2017

General Valuation 2018 Information

When will the new valuation roll be published?

 • The Municipality will receive the new valuation roll in December 2017. Valuation notices will then be sent to all owners, this notice will contain the new valuation information for a property as well as information about how and where to object. Notices will also be posted in the newspapers, on the website, on the Municipal Facebook page and at the Municipal Offices, stating that the valuation roll is available for inspection and that objections may be submitted. SMS’s will also be sent out.

How can owners / taxpayers make sure they receive the valuation notices?

 • Owners must ensure that their postal details and e-mail addresses are correct on the Municipal Billing system. If they did not receive a valuation notice by January 2018, the Municipality's Valuation Department may be contacted.

How were the new municipal valuations determined?

 • The municipal valuation of a property is the amount the property would receive if it was sold on the date of valuation, which is 1 July 2017, in the open market by a willing seller to a willing buyer.
 • For residential properties: sales close to the date of valuation, as well as the condition and location of the property are used to determine the valuation.
 • To protect owners, the Municipal Property Rates Act requires municipalities to appoint professional registered valuers to carry out valuations. In Theewaterskloof Municipality, the valuations were performed by Suid-Kaap Waardeerders.

What do I do if I do not agree with my property's valuation?

 • All owners are given the opportunity to object if they do not agree with the municipal valuations. These objections must be submitted during the official objection period, the period will be indicated in the valuation notices. Only objections submitted within the objection period and on the correct objection form will be accepted.

What happens after I submit my objection?

 • The objections will be handed over to the Municipal Valuer, who will then consider the objections and make a decision. Objectors will be notified in writing of the results of their objections.

What happens if the objector is not satisfied with the valuer's decision?

 • The objector is entitled to appeal against the decision of the Municipal Valuer if there are good grounds for the appeal. The appeal will be heard by an independent Valuation Appeal Board. Information on how to lodge an appeal will be included in the objection decision.

Who can be contacted for more information:


ALGEMENE WAARDASIE 2018 INLIGTING

Wanneer sal die nuwe waardasierol gepubliseer word?

 • Die Munisipaliteit sal die nuwe waardasierol in Desember 2017 ontvang. Waardasie kennisgewings sal daarna aan alle eienaars gestuur word wat die nuwe waardasierol inligting asook inligting hoe en waar om beswaar aan te teken, bevat. Kennisgewings sal ook geplaas word in die koerante, op die webwerf, op die Munisipale Facebook blad en by die Munisipale Kantore, waarin daar aangedui word dat die waardasierol beskikbaar is vir inspeksie en dat besware ingedien kan word. SMS sal ook uitgestuur word

Hoe kan eienaars/belastingbetalers seker maak dat hulle wel die
waardasiekennisgewings ontvang?

 • Eienaars moet seker maak dat die posbesonderhede en e-pos adres by die Munisipaliteit korrek is. As hul nie teen Januarie 2018 'n waardasiekennisgewing ontvang het nie, kan die Munisipaliteit se Waarderingsafdeling gekontak word.

Hoe is die nuwe munisipale waardasies bepaal?

 • Die munisipale waardasie van ‘n eiendom is die bedrag wat die eiendom sou behaal indien dit op die datum van waardasie, wat 1 Julie 2017 is, verkoop sou word in die ope mark deur 'n gewillige verkoper aan 'n gewillige koper.
 • Vir residensiële eiendom word die verkope naby die waardasiedatum, asook die toestand en ligging van die eiendom gebruik om die waardasie te bepaal.
 • Om eienaars te beskerm, vereis die Munisipale Eiendomsbelastingswet dat munisipaliteite professionele geregistreerde waardeerders aanstel om waardasies uit te voer. In Theewaterskloof Munisipaliteit is die waardasies deur Suid-Kaap Waardeerders uitgevoer.

Hoe maak ek indien ek nie saamstem met my eiendom se waardasie nie?

 • Alle eienaars word die geleentheid gebied om te beswaar maak indien hulle nie saamstem met die munisipale waardasies nie. Hierdie besware moet gedurende die amptelike beswaar tydperk ingedien word, die tydperk sal in die waardasiekennisgewings aangedui word. Slegs besware wat binne die beswaartydperk asook op die korrekte beswaarvorm ingedien word sal aanvaar word.

Wat gebeur nadat ek my beswaar ingedien het?

 • Die beswaar sal oorhandig word aan die Munisipale Waardeerder, wat dit dan sal oorweeg en ‘n beslissing sal maak. Beswaarmakers sal skriftelik in kennis gestel word van die uitslag van hul besware.

Wat gebeur as die beswaarmaker nie tevrede is met die besluit van die waardeerder
nie?

 • Die beswaarmaker is geregtig om te appelleer teen die besluit van die Munisipale Waardeerder indien daar goeie gronde bestaan vir die appèl. Die appèl sal deur 'n onafhanklike Waardasie Appèlraad aangehoor word. Inligting oor hoe om 'n appèl in te dien, sal by die beswaarbesluit ingesluit word.

Wie kan gekontak word vir meer inligting:


UKUXABISA NGOKUBANZI KWEPROPATI ULWAZI LUKA- 2018

Uya kupapashwa nini umqulu omtsha wokuxabisa?

 • UMasipala uza kufumana umqulu omtsha wokuxabisa ngoDisemba 2017. Izaziso zokuxabisa ziya kuthi zithunyelwe kubo bonke abanikazi ezinolwazi olutsha lomqulu wokuxabisa kunye nolwazi malunga nokuba uphikisa njani kwaye phi. Kwakhona Izaziso ziya kupapashwa kumaphepha-ndaba, kwiphepha likaMasipala lika- Facebook nakwii-Ofisi zikaMasipala, apho kubonisiweyo ukuba umqulu wokuxabisa uya kufumaneka ukuze uhlolwe kwaye ukuba nenkcaso zingangeniswa phi. I-SMS nayo iya kuthunyelwa

Abanikazi / abahlawuli berhafu bangaqinisekisa njani ukuba bayazifumana izaziso
zokuxabisaa?

 • Abanikazi kufuneka baqinisekise ukuba iinkcukacha zeposi kunye ne- dilesi zeimeyile zichanekile kuMasipala. Ukuba abakange bafumane izaziso zokuxabisa ngo- Janyuwari 2018, banokuqhagamshelana neSebe lokuXabisa likaMasipala.

Kumiselwa njani ukuxabisa okutsha kukaMasipala?

 • Ukuxatyiswa kwepropati ngumasipala ixabiso le propati liyakwamkela ukuba ithengiswe ngexabiso lomhla exatyiswe ngawo ongumhla we- 1 Julayi 2017, kwimarike evulekileyo ngumthengisi ozimisele ukuthengisa kumthengi ofuna ukuthenga.
 • Ukuntengiswa kwepropati zokuhlala kufuphi nomhla wokuxabisa, kwakunye nemeko kunye nendawo ipropati ukumisela ixabiso.
 • Ukukhusela abanikazi, uMthetho weRhafu wePropati kaMasipala ufuna ukuba oomasipala baqeshe abaqingqi abanobuchule ababhalisiweyo ukuba benze uxabiso. KuMasipala waseTheewaterskloof, ukuxatyiswa kwenziwe ngama- Southern Cape Valuers.

Ndenza njani xa ndingangqinelani kunye nokuxatyiswa kwepropati yam?

 • Bonke abanikazi banikwa ithuba lokuchasa ukuba abavumelani kunye nokuxabisa kukamasipala. Ezi zichaso mazingeniswe ngexesha elisemthethweni lokuchasa, ixesha liza kuboniswa kwizaziso zokuxabisa. Izichaso ezingeniswe ngexesha lokuchasa kunye nefomu yokuchasa echanekileyo iya kwamkelwa.

Kwenzeka ntoni emva kokuba ndifake ischaso sam?

 • Izichaso ziya kunikwa uMxabisi kaMasipala, oya kuthi aziqwalasele kwaye enze isigqibo. Abachasi baya kwaziswa ngokwembhalelwano ngeziphumo zabo zenkcaso.

Kwenzeka ntoni xa umchasi engonelanga sisigqibo esithathwe nguMxabisi?

 • Umchasi unelungelo lokubhena ngokubhekiselele kwisigqibo soMxabisi kaMasipala xa kukho izizathu ezifanelekileyo zesibheno. Isibheno siya kuvezwa kwiBhodi yokuBhena ezimeleyo. Ulwazi malunga nokufaka izikhalazo luya kufakwa kwisigqibo sesichaso.

Ngubani onokuqhagamshelana naye malunga ngolwazi olungakumbi:

Last published 27 November 2017