Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
29 September 2017

Mededelings: Uitvoerende Burgemeester:

Raadsvergadering van 28 September 2017

Speaker, dankie vir die geleentheid; daar is etlike sake wat ek wil aanraak.

Die taak van munisipaliteite is nie altyd een maanskyn en rose nie en die beste wat ons kan doen is om uitdagings wat op ons pad kom met deernis, ingevolge wetgewing en met menslikheid te hanteer.

By nasionale forums van die afgelope tyd, het dit duidelik geblyk dat ons van die min owerhede is wat ‘n oorlewingskrag het. Ek kan u verseker dat dit elders broekskeur gaan. Daar is talle owerhede wat hul hande saamslaan dat ons reeds ‘n visie van “ontwikkeling” en “groei” uitleef terwyl hulle steeds poog om by “munisipale omkeer” uit te kom.

Speaker, ons fokus dikwels so op die uitdagings en bedreigings dat ons nie die positiewe raaksien nie. Ek kan u versker dat die munisipaliteit by sake betrokke is wat uiters bevredigend en positief is. 

Na aanleiding van die strategiese sessie het die munisipaliteit die volgende visie aanvaar:

“Theewaterskloof munisipaliteit is ontwikkelend en alle belangegroepe werk gewillig, entoesiasties en op ‘n bekwame wyse saam met die owerheid om uitdagings volhoubaar aan te spreek, ten einde ‘n stabiele groei- en en ontwikkelingsomgewing te skep, waar welfaart, deur middel van werkskepping, bevorder word en alle mense in waardigheid, harmonie en in vrede lewe.” 

Ek bevestig ook dat die munisipaliteit in terme van sy visie die volgende waardestelsel handhaaf:

  1. ‘n Munisipaliteit wat groei-ingesteld en ‘n ontwikkelde organisasie is; en wat op die groei en ontwikkeling van die gemeenskap, gebiedsekonomie en belangegroepverhoudinge fokus, én dit vermag deur organisatoriese potensiaal optimaal te benut en sodoende slaag om ‘n kompeterende en volhoubare voordeel en voorsprong te bekom.
  2. Die Regeringsdoelwit fokus op die benutting van strategieë, beleide, verordeninge, stelsels en standaarde wat groei en ontwikkeling tot gevolg sal hê, en wat armoedeverligting in gemeenskappe en ‘n volhoubare munisipaliteit sal verseker.
  3. ‘n Empatieke en bemagtende munisipaliteit wat reaktief is ten opsigte van die hantering van die ontwikkelingsbehoeftes en -aspirasies van die personeel en eksterne belangegroepe.
  4. ‘n Vennoot wat waarde toevoeg; en wat verbonde is tot die verkryging en handhawing van die ondersteuning en samewerking van alle mense en belangegroepe.
  5. ‘n Munisipaliteit wat positief, pre-aktief, visionêr en inoverend is en wat oor die vermoë én wil beskik om volhoubaar op geleenthede en uitdagings te reageer.
  6. ‘n Raad wat as ‘n eenheid opereer en ‘n Munisipaliteit wat kollektief verantwoordbaarheid vir die Munisipaliteit se uitdagings en verantwoordelikhede aanvaar.

Speaker, die Raad het die makrostruktuur van die herstruktureringsplan opgestel en ek maak graag die volgende opmerkings hieroor:

  1. Die vakature vir die Direktoraat Organisatoriese Ontwikkeling is geadverteer, ‘n kortlys is saamgestel en ‘n aanstelling sal spoedig volg. Die CFO se kontrak is onlangs hernieu en die pos van Direkteur Gemeenskaps en Tegniese Dienste sal eersdaags gevul word.
  2. In terme van die poste in die makro-struktuur en spesifiek die Afdeling Gemeenskapsontwikkeling is posbeskrywings opgestel en word die proses van Task-evaluasie tans gedoen.  
  3. Die vul van die poste in die nuwe struktuur is ‘n saak wat tans met veral die arbeidsforum bespreek word, maar dit is die bedoeling van die regerende party dat daar nie met die proses gesloer word nie.

Daar is vandeesweek met die implementering van die prosesplan vir die ontwikkeling en opstel van die jaarlikse GOP en Begroting begin.

Na die aanvaarding van die begroting vir 2017/2018 en die twee opeenvolgende jare, is gesprekke met sektor-belangegroepe gevoer. Ons het die week begin om uiting te gee aan die versoek van belangegroepe om reeds met die aanvang van die begrotingsroses betrokke te raak.

Tans word ‘n reeks belangegroepvergaderings gehou en was die intervensies in Riviersonderend en Genadendal/Greyton suksesvol en interessant. Die agenda is om belangegroepe oor die hestrukturering toe te spreek en hul verwagtinge ten opsigte van die GOP en Begroting te bekom.

Daar is ook die week met ‘n reeks publieke veragderings in die ondeskeie wyke begin. Die termyn-GOP is verlede jaar goedgekeur, maar omdat herstrukturering nou eers in proses is, en die klem op ontwikkeling en groei daarna gevolg het, sal vanjaar se GOP dié intervensies met die termyn-GOP verbind. Sodoende sal die GOP die fasiliteerder van die verwesenliking van die munisipaliteit se nuwe visie en fokus word.

Speaker dit blyk asof die groeipyne wat ontstaan het toe die munisipale finansiële bestuurstelsel met vereistes van MSCOA getroud is, stelselmatig opgelos word.

Ek is beïndruk met die wyse waarop administrasie die saak hanteer en met die publiek gekommunikeer het. Die rekeninge vir Julie is uitgestuur en ek glo die rekeninge vir Augustus is ook bykans gereed om uit te gaan.

Baie dankie aan die Direktoraat Finansies wat die negatiewe gevolge van die omskakeling van een stelsel na ‘n ander tot die minimum beperk het. Ons kon nie die bedreiging voorsien nie en ek dink ons het dit goed hanteer.

Die termyn-waardasieproses is eweneens dermate deur die datavorderaars voltooi dat ‘n konsepdokument in Oktober 2017, vir verifikasie deur die munisipaliteit en die diensverskaffer, beskikbaar gestel sal word. Abnormaliteite sal dan bepaal en reggestel word.

Gewoonlik is dit ‘n inhuis-proses, maar om die besware te minimaliseer en ‘n meer akkurate waardasierol te verseker, word beoog om belastingbetalers- en landbouverenigings by dié  fase betrokke te maak.

Die konseprol sal op die munisipale webblad en Facebook geplaas word; by wyksraadsvergaderings beskikbaar gestel word; op rekeninge vermeld word; en per sms bekend gemaak word. Eiendomsbesitters sal veral versoek word om pos- en epos-adresse te verifieer. Dié fase van verifikasie van data sal twee maande duur en die finale waardasierol sal op 1 Desember 2017 bekend gemaak word. 

Daarna sal kennisgewings aan eiendomsbesitters gestuur en in die media geplaas word. Dié fase bied eienaars ‘n geleentheid om besware aan te teken. Na afloop van dié fase sal besware, vir oorweging, aan die munisipale waardeerder voorsien word. Die waardeerder sal die uitkoms van die oorweging met eienaars kommunikeer. Dan volg ‘n appéltydperk en die in-werkingstelling van die waardasierol op 1 Julie 2018.   

Speaker daar is heelwat vrae by die publiek oor die uitkoms van die behuisingskrisis van persone wat onwettig op staatsgrond geplak het.

Die owerheid is tans besig om ‘n behuisingsregister vir Theewaterskloof op te stel en in terme van die kriteria vir geleenthede, word daar ook vir die onwettige besetters voorsiening gemaak.

Wat korttermyn dienste-oplossings betref, is die munisipaliteit voortdurend in konsultasie met verteenwoordigers van die besette gronde, die nasionale en provinsiale regerings en ander rolspelers. Ek sal u op hoogte van sake hou, maar vir die huidige kan ek nie veel meer sê nie.

Speaker, ek is diep dankbaar vir die reëns oor die naweek en Maandag en hopelik sal dit alle bogrondse en ondergrondse bronne bevoordeel. Die realiteit is egter dat die winter verby is en dat normale weerpatrone dikteer dat vlakke van waterbronne in die somer stelselmatig afneem.

Soos sake nou staan is die leëkraan-scenario onafwendbaar en moet noodplanne in werking gestel word. Dit plaas egter groot druk op munisipale fondse. Ons moet slaag met groter waterbesparings en dat die publiek die bepalings van Vlak-4-waterbesparings nakom.

Ons moet doodeenvoudig die huidige watervoorraad lank genoeg rek dat dit sal hou tot die stad se waterplanne en veral ontsoute water ook aan ons verligting bring. Die munisipale watertaakspan wat ek aangewys het moet seker maak dat die munisipaliteit met sy planne slaag.

Een van die projekte wat die nuwe visie van die munisipaliteit die beste vertolk, is die jaarlikse Biggest Deal Challenge.

Vanjaar se weergawe het afgeskop en geniet die steun van talle besighede en mentore. Talle spanne het ingeskryf en die ouderdomsgroep is aangepas om mense van 19 tot 35 jaar te akkommodeer.

In ‘n neutedop gestel is die bedoeling van die Challenge om die besigheidsektor te bevorder, ondernemings gegrond op goeie entrepreneurskap te ontwikkel, werk te skep, welfaart te verhoog, armoede te verlig en munisipale  inkomstebronne, deur middel van tariewe en belastings, te verhoog.

Die spanne het hulle beplannings gedoen, besigheidsplanne opgestel en dit vir insette aan die beoordelaars voorgelê. Tans lewer die spanne hulle dienste en produkte en kry hulle goeie blootstelling van die geskrewe media en radiostasies.

Ek sal nie verbaas wees as een of twee van vanjaar se projekte so volhoubaar is dat dit tot permanente sake-ondernemings aanleiding gee nie. Sterkte aan al die deelnemers en die logistiese ondersteuningspanne. Ek sien uit na die uitkoms van die Challenge.

Ten slotte wil ek u meedeel dat ek onlangs by was toe 58 huiseienaars titelaktes ontvang het vir huise wat tevore aan die munisipaliteit behoort het. Die mense se vreugde was groot en het ‘n knop in my keel gelaat. Ek wens die nuwe huiseienaars geluk met hul huise en bedank  ons vennote in die aksie: Free Market Foundation, Two-a-Day en Elgin Foundation.

Terselfdertyd wil ek meld dat bykans 10 000 families wag om die titelaktes vir hul huise ontvang. Dit sluit in 4 220 families in Grabouw, 565 families in Villiersdorp, 723 families in Greyton/Genadendal-area en 4 200 in die Caledon/Botrivier/Tesselaarsdal-area. Dit is een van my prioriteite as Uitvoerende Burgemeester dat die proses versnel en met groter dringendheid voortgesit word.

Vir die bevoordeeldes is dit ‘n unieke geleentheid tot ekonomiese vrywording en ek gun dit vir hulle.

Speaker, ek dank u.

Christelle Vosloo
Uitvoerende Burgemeester
Theewaterskloof Munisipaliteit
 

2017/09/27

Last published 29 September 2017