Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
07 March 2017

Notice of Intention to Compile the TWK SDF

Notice is hereby given in terms of sections 28(3) and 29 of the Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000), section 20 of the Spatial Planning and Land Use Act, 2013 (Act 16 of 2013), section 11 of the Western Cape Land Use Planning Act, 2014 (Act 13 of 2014) and section 3(2)(a) of the Theewaterskloof Municipality By-Law on Municipal Land Use Planning that Theewaterskloof Municipality intends to compile its Municipal Spatial Development Framework (TWK SDF).

The TWK SDF is a long-term forward planning document which spatially indicates the long- term growth and development path of the municipality. It co-ordinates the spatial implications of all strategic sector plans (engineering, transport, economic, housing, community services etc.) of the municipality. The TWK SDF is also one of the core components of a municipal IDP and gives physical effect to the vision, goals and objectives of the municipal IDP. Once completed, the TWK SDF will be approved in terms of the Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and will serve as a guide to decision making in development and land use planning.

An Intergovernmental Steering Committee (ISC) and Project Committee has been established as prescribed in terms of section 11(a) of the Land Use Planning Act, 2014 (Act 13 of 2014) and section 4 and 5 of the Theewaterskloof Municipality By-Law on Municipal Land Use Planning. The committee will, amongst other things, oversee the development of the TWK SDF.  The draft TWK SDF will be advertised for public input during a public participation process. The Project Committee will consider all comments and representations during the public participation and submit a revised SDF document to the Intergovernmental Steering Committee (ISC) for comment. The revised final draft SDF document will be submitted to Council for adoption. Should the adopted final SDF be materially different from the initial version that was published for comment, it will be re-advertised. Once re-advertised and subsequently adopted by Council, a notice will be published in the Provincial Gazette and media to inform the public of the adopted TWK SDF.

Should you have any additional questions regarding the process or want to register as a relevant stakeholder/interested party on the TWK SDF, please do not hesitate to contact Mr Johann Pienaar at johannespi@twk.org.za or 028 214 3300.

D LOUW
Municipal Offices,
ACTING MUNICIPAL MANAGER
6 PLEIN STREET/PO BOX 24
CALEDON
7230


Kennisgewing Van Voorneme Om Die Theewaterskloof Munisipaliteit Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk Saam Te Stel

Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 28(3) en 29 van die Wet op Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000), artikel 20 van die Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik, 2013 (Wet 16 van 2013), artikel 11 van die Wes-Kaapse Wet op Grondgebruikbeplanning, 2014 (Wet 13 van 2014) en artikel 3(2)(a) van die Theewaterskloof Munisipaliteit Verordening insake Munisipale Grondgebruikbeplanning dat Theewaterskloof Munisipaliteit voornemens is om hul Munisipale Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (TWK SDF) saam te stel.

Die TWK SDF is ’n langtermyn vooruitbeplanningsdokument wat die langtermyn groei- en ontwikkelingspad van die munisipaliteit aandui. Dit koördineer die ruimtelike implikasies van alle strategiese sektorplanne (ingenieursdienste, vervoer, ekonomie, behuising, gemeenskapsdienste, ens.) van die munisipaliteit. Die TWK SDF is ook een van die kernkomponente van ’n munisipale GOP en gee fisiese uitvoering aan die visie, doelwitte en doelstellings van die munisipale GOP. Sodra dit voltooi is, sal die TWK SDF goedgekeur word ingevolge die Wet op Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) en as ’n riglyn dien vir besluitneming oor ontwikkeling en grondgebruikbeplanning.

'n Interregeringbestuurskomitee (ISC) en Projekkomitee is ingestel, soos bepaal ingevolge artikel 11(a) van die Wet op Grondgebruikbeplanning, 2014 (Wet 13 van 2014) en artikel 4 en 5 van die Theewaterskloof Munisipaliteit Verordening insake Munisipale Grondgebruikbeplanning. Die komitee sal onder meer toesig hou oor die ontwikkeling van die TWK SDF. Die konsep-TWK SDF sal geadverteer word vir openbare insette tydens ’n openbaredeelnameproses. Die Projekkomitee sal gedurende die openbare deelname alle kommentaar en vertoë oorweeg en ’n hersiene SDF-dokument aan die Interregeringbestuurskomitee (ISC) vir kommentaar voorlê. Die hersiene, finale konsep-SDF-dokument sal vir aanvaarding aan die Raad voorgelê word. Indien die aanvaarde, finale SDF wesenlik verskil van die aanvanklike weergawe wat vir kommentaar gepubliseer is, sal dit weer geadverteer word. Nadat dit weer geadverteer en vervolgens deur die Raad aanvaar is, sal ’n kennisgewing in die Provinsiale Koerant en media gepubliseer word om die publiek van die aanvaarde TWK SDF in kennis te stel.

Indien u enige verdere vrae oor die proses het of as ’n betrokke belanghebbende/belangstellende party met betrekking tot die TWK SDF wil registreer, tree gerus in verbinding met mnr. Johan Pienaar by johannespi@twk.org.za of 028 214 3300.

D LOUW
Munisipale Kantore
WAARNEMENDE MUNISIPALE BESTUURDER
PLEINSTRAAT 6/POSBUS 24
CALEDON
7230

Last published 20 April 2017