Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
28 August 2019

Notice of Public Participation Meetings: Theewaterskloof Municipal Spatial Development Framework (MSDF)

Theewaterskloof Municipality is currently reviewing the Municipal Spatial Development Framework (MSDF) for the WC031 area in terms of Section 20 of the Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013 (Act 16 of 2013), Chapter 3 of the Western Cape Land Use Planning Act, 2014 (Act 3 of 2014) and Chapter 2 of the Theewaterskloof Municipality By-law on Municipal Land Use Planning (July 2015). Notice is hereby given that the Draft Theewaterskloof MSDF is available for public comment.

A Municipal Spatial Development Framework (MSDF) is a long-term planning document which spatially indicates potential growth and development paths (medium to long term) of a Municipality. It integrates and co-ordinates the spatial implications in a meaningful strategic plan of all strategic sector plans (engineering, transport, economic, housing, community services etc.) of a Municipality.

The Draft MSDF can be accessed electronically via this link.

Notice is also hereby given of public participation meetings to discuss the concept underpinning the MSDF with the consultants and municipal officials.  The public participation meetings will be held at the following dates, times and venues:

DATE

TIME

VENUE

Monday, 16 September 2019

15:00 – 19:00

Caledon, Town Hall

Monday, 16 September 2019

15:00 – 19:00

Botrivier, Botrivier Hotel

Tuesday, 17 September 2019

15:00 – 19:00

Villiersdorp, Municipal Offices

Tuesday, 17 September 2019

15:00 – 19:00

Riviersonderend, Community Hall

Wednesday, 18 September 2019

15:00 – 19:00

Grabouw, Gerald Wright Memorial Hall Thusong Centre

Wednesday, 18 September 2019

15:00 – 19:00

Tesselaarsdal, Community Hall

Wednesday, 18 September 2019

15:00 – 19:00

Greyton, Council Chambers

Thursday, 19 September 2019

15:00 – 19:00

Genadendal, Council Chambers

Comments must be submitted in writing to the below-mentioned contact person, by email or be hand-delivered to the below-mentioned physical address.  Comments must be submitted by 1 November 2019. All comments will be assessed and incorporated into the MSDF where relevant, before final approval by the Theewaterskloof Municipal Council.

Contact person      :              Johannes Piennaar
Tel                          :              028 - 214 3300
E-mail                    :              JohannesPi@twk.org.za
Physical address   :              Municipal Office, 6 Plein Street, Caledon, 7230

Municipal Manager
Theewaterskloof Municipality


Kennisgewing van Publieke Deelname Vergaderings: Theewaterskloof Munisipale Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (MROR)

Theewaterskloof Munisipaliteit is tans in die proses om ‘n Munisipale Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (MROR) vir die WC031 area te hersien in terme van Artikels 28(3) en 29 van die Wet op Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000), Artikel 20 van die Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, Nr. 16 van 2013 (WRBG), Hoofstuk 3 van die Wes-Kaapse Wet op Grondgebruikbeplanning Nr. 3 van 2014 (WWG) en Hoofstuk 2 van die Verordening op Munisipale Beplanning (Julie 2015). Kennis geskied hiermee dat die Konsep Theewaterskoof MROR beskikbaar is vir openbare deelname.

‘n Munisipale Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (MROR) is ‘n langtermyn vooruit-beplanningsdokument wat die ruimtelike groeipatroon en nuwe ontwikkelingsmoontlikhede (medium tot langtermyn) van ‘n munisipale gebied aandui.  Dit integreer en koördineer die ruimtelike implikasies van alle strategiese sektorale planne (ingenieurs, vervoer, ekonomiese, behuising, gemeenskapsdienste, ens) van ‘n Munisipaliteit in ‘n sinvolle strategiese plan.

Die Konsep MROR kan elektronies verkry word via die skakel.

Kennis geskied verder hiermee dat publieke deelname vergaderings om die konsep ter ondersteuning aan die MROR met die konsultante en munisipale amptenare te bespreek sal plaasvind op die volgende dae, tye en plekke:

DATUM

TYD

PLEK

Maandag, 16 September 2019

15:00 – 19:00

Caledon, Stadsaal

Maandag, 16 September 2019

15:00 – 19:00

Botrivier, Botrivier Hotel

Dinsdag, 17 September 2019

15:00 – 19:00

Villiersdorp, Munisipale Kantoor

Dinsdag, 17 September 2019

15:00 – 19:00

Riviersonderend, Gemeenskapsaal

Woensdag, 18 September 2019

15:00 – 19:00

Grabouw, Gerald Wright Gedenksaal Thusong Sentrum

Woensdag, 18 September 2019

15:00 – 19:00

Tesselaarsdal, Gemeenskapsaal

Donderdag, 18 September 2019

15:00 – 19:00

Greyton, Raadsaal

Donderdag, 19 September 2019

15:00 – 19:00

Genadendal, Raadsaal

Kommentare moet skriftelik ingedien en gerig word aan die onderstaande kontakpersoon, per epos of per hand afgelewer word by die onderstaande fisiese adres. Kommentare moet teen 1 November 2019 ingedien word.  Alle kommentare sal ge-evalueer word en ingesluit word in die MROR waar geskik voor die finale goedkeuring deur die Theewaterskloof Municipale Raad.

Kontakpersoon       :              Johannes Piennaar
Tel                           :              028 - 214 3300
E-pos                      :              JohannesPi@twk.org.za
Fisiese adres          :              Munisipale Kantoor, 6 Pleinstraat, Caledon, 7230

Munisipale Bestuurder
Theewaterskloof Munisipaliteit

Last published 03 September 2019