Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
16 January 2018

Proposed Revision and Adoption of Municipal Bylaws

Notice is hereby given in terms of Section 12(3) (b) of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act No. 32 of 2000) that the Theewaterskloof Municipality intends to revise or adopt the bylaw listed below:

BYLAW

STATUS

Zoning Scheme By-law

New

 

Full particulars of the proposed By-law are available for inspection during normal office hours at:-

 • Directorate Development Services: Town Planning & Building Control at 6 Plein Street, Caledon;
 • Directorate Operations: Theewaterskloof Municipal Offices;
 • All libraries in the jurisdiction of the Theewaterskloof Municipality:
 • Caledon: 26 Kerk Street;
 • Riviersonderend: Buitekant Street;
 • Oostergloed, Riviersonderend: Lily Way;
 • Grabouw: 1 Ryke Street;
 • Pineview, Grabouw: Mitchells Street;
 • Villiersdorp: 59 Main Road;
 • Genadendal: Strydom Avenue;
 • Greyton: Main Road;
 • Botrivier: Plantasie Street.

Comments, objections and representations in connection with the proposed By-law, if any, must be lodged with the undersigned not later than 16 March 2018.

Any person needing assistance in this regard may, during normal office hours, approach the office of the Legal Section or the relevant Town Office for assistance with the lodging of comments, objections and representations, if any, in respect of the proposed By-law.

For any further enquiries contact Kurt Thomas (KurtTh@twk.org.za).

J Pienaar
ACTING DEPUTY DIRECTOR: DEVELOPMENT SERVICES

Municipal Office
P.O Box 24
6 Plein Street
Caledon
7230                 

Tel: 028 214 3300
JohannesPi@twk.org.za


VOORGESTELDE WYSIGING EN AANVAARDING VAN VERSKEIE MUNISIPALE VERORDENINGE

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 12(3)(b) van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 2000 (Wet Nr. 32 van 2000), dat die Munisipaliteit van Theewaterskloof van voorneme is om die verordening soos gelys hieronder te wysig of te aanvaar:

VERORDENING

STATUS

Soneringskema Verordening

Nuut

 

Volledige besonderhede aangaande die voorgestelde Verordeninge is gedurende normale kantoorure beskikbaar  by:

 • Direktoraat Ontwikkeling Dienste: Stadsbeplanning & Boubeheer by Pleinstraat 6, Caledon;
 • Direktoraat Operasies: Theewaterskloof Munisipale kantore;
 • Alle biblioteke binne die Regsgebied van die Theewaterskloof Munisipaliteit:
 • Caledon: Kerk Straat 26;
 • Riviersonderend: Buitekant Straat;
 • Oostergloed, Riviersonderend: Lily Weg;
 • Grabouw: Ryke Straat 1;
 • Pineview, Grabouw: Mitchells Straat;
 • Villiersdorp: Hoofweg 59;
 • Genadendal: Strydom Laan;
 • Greyton: Hoofweg;
 • Botrivier: Plantasie Straat.

Kommentare, besware en voorleggings met betrekking tot die voorgestelde Verordening, indien enige, moet deur die ondergetekende ontvang word voor of op 16 Maart 2018.

Persone wat bystand in die verband benodig, kan gedurende gewone kantoorure, die Regsafdeling of relevante Dorpskantoor skakel  vir hulp indien hulle enige kommentare, besware en voorleggings met betrekking tot die aanvaarding van die voorgestelde verordeninge wil indien.

Vir enige verdere navrae kontak gerus Kurt Thomas (KurtTh@twk.org.za). 

J Pienaar
WAARNEMENDE ADJUNKDIREKTEUR

Munisipale Kantoor
Posbus 24
Pleinstraat 6
Caledon
7230

Tel: 028 214 3300
JohannesPi@twk.org.za

Last published 16 January 2018