Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
16 May 2019

Proposed Revision and Adoption of Municipal Bylaws

NOTICE OF OPPORTUNITY FOR COMMENT ON THE FINAL DRAFT
THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY ZONING SCHEME BY-LAW, 2019

The Final Draft Theewaterskloof Municipality Zoning Scheme By-law, 2019, is herewith advertised for public comment after incorporating the comments received during the municipality’s previous round of public participation during January 2018 – March 2018 and September 2018 – October 2018.

The following documents are made available for inspection and comment:

 1. The Final Draft Theewaterskloof Municipality Zoning Scheme By-law dated May 2019; and
 2. The Zoning Register depicted in Zoning Maps, which have been converted and aligned with the abovementioned final draft By-law, 2019.

Full particulars of the aforementioned are available for inspection during normal office hours at:-

 • Directorate Development Services: Town Planning & Building Control at 6 Plein Street, Caledon; or
 • Directorate Operations: Theewaterskloof Municipal Offices; or
 • On the Municipality’s website at www.twk.gov.za; and
 • All libraries in the jurisdiction of the Theewaterskloof Municipality:
 • Caledon: 26 Kerk Street;
 • Riviersonderend: Buitekant Street;
 • Oostergloed, Riviersonderend: Lily Way;
 • Grabouw: 1 Ryke Street;
 • Pineview, Grabouw: Mitchells Street;
 • Villiersdorp: 59 Main Road;
 • Genadendal: Strydom Avenue;
 • Greyton: Main Road;
 • Botrivier: Plantasie Street.       

Interested members of the public are invited in terms of Section 17 of the Municipal Systems Act, 2000 (Act No. 32 of 2000) to submit comments in writing by no later than 17 June 2019 addressed to The Manager: Town Planning & Building Control by either Post; alternatively via fax (028-214-1289) or e-mail to twkmun@twk.org.za.

Any person in need of assistance with the lodging of comments, objections and representations may, during normal office hours, approach the office of the Town Planning Section or the relevant Town Office for assistance.

For any further enquiries contact Mr Jacques Jansen van Rensburg (E-mail: JacquesJa@twk.org.za, Tel. No.: 028 214 3300) or Kurt Thomas (E-mail: KurtTh@twk.org.za, Tel. No.: 028 214 3300).

JC PIENAAR
ACTING DEPUTY DIRECTOR: DEVELOPMENT SERVICES

Municipal Office
P.O Box 24
6 Plein Street
Caledon
7230


KENNISGEWING VAN GELEENTHEID OM KOMMENTAAR TE LEWER OP DIE FINALE KONSEP VAN DIE THEEWATERSKLOOF MUNISIPALITEIT SE SONERINGSKEMA VERORDENING, 2019

Die Finale Konsep van die nuwe Theewaterskloof Munisipaliteit se Soneringskema Verordening, 2019, word hiermee vir openbare kommentaar geadverteer nadat die Munisipaliteit die kommentare verwerk het gedurende die vorige openbare deelname periodes tydens Januarie 2018 – Maart 2018 en September 2018 – October 2018.

Die volgende dokumente word beskikbaar gestel vir inspeksie en kommentaar:

 1. Die Finale Konsep Theewaterskloof Munisipaliteit Soneringskema Verordening gedateer May 2019; en
 2. Die Soneringsregister aangedui in die Soneringskaarte wat omgeskakel en belyn is met die bogenoemde konsep Verordening, 2019.

Volledige besonderhede aangaande die bogenoemde is gedurende normale kantoorure beskikbaar  by:

 • Direktoraat Ontwikkeling Dienste: Stadsbeplanning & Boubeheer by Pleinstraat 6, Caledon; of
 • Direktoraat Operasies: Theewaterskloof Munisipale kantore; of
 • Op die Munisipaliteit se webtuiste by www.twk.gov.za
 • Alle biblioteke binne die Regsgebied van die Theewaterskloof Munisipaliteit:
 • Caledon: Kerk Straat 26;
 • Riviersonderend: Buitekant Straat;
 • Oostergloed, Riviersonderend: Lily Weg;
 • Grabouw: Ryke Straat 1;
 • Pineview, Grabouw: Mitchells Straat;
 • Villiersdorp: Hoofweg 59;
 • Genadendal: Strydom Laan;
 • Greyton: Hoofweg;
 • Botrivier: Plantasie Straat.       

Geïnteresseerde lede van die publiek word genooi ingevolge Artikel 17 van die Wet op Munisipale Stelsels, 2000 (Wet Nr. 32 van 2000) om kommentaar te lewer in skrif en te versend teen 17 Junie 2019 aan Die Bestuurder: Stadsbeplanning en Boubeheer deur middel van pos; alternatieflik faks (028-214-1289) of kan per e-pos versend word na twkmun@twk.org.za.

Persone wat bystand in die verband benodig, kan gedurende gewone kantoorure, die Regsafdeling of relevante Dorpskantoor kontak  vir hulp indien hulle enige kommentare, besware en voorleggings met betrekking tot die aanvaarding van die voorgestelde verordeninge wil indien.

Vir enige verdere navrae kontak gerus Mnr. Jacques Jansen van Rensburg (E-pos: JacquesJa@twk.org.za) of Mnr. Kurt Thomas (E-pos: KurtTh@twk.org.za).

JC PIENAAR
WAARNEMENDE ADJUNKDIREKTEUR: ONTWIKKELINGSDIENSTE

Munisipale Kantoor
Posbus 24
Pleinstraat 6
CALEDON
7230

Tel: 028 214 3300  |  JacquesJa@twk.org.za  |  KurtTh@twk.org.za

Last published 16 May 2019