Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
30 June 2017

Public Notice Calling for Inspection of the Supplementary Valuation Roll 2016/2017 and Lodging of Objections

Botrivier, Caledon, Genadendal, Grabouw, Greyton, Riviersonderend, Villiersdorp, Tesselaarsdal:
Rural as well as urban area

Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) read together with section 78(2) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (Act 6 of 2004), hereinafter referred to as the ‘Act’, that the Supplementary valuation roll for the financial year  2016/2017 is open for public inspection at the Theewaterskloof municipal offices from 30 June 2017 to 31 August 2017.  In addition the supplementary valuation roll is available at website www.twk.gov.za.

An invitation is hereby made in terms of section 49(1)(a)(ii) read together with section 78(2) of the Act that any owner of property or other person who so desires should lodge an objection with the municipal manager in respect of any matter reflected in, or omitted from, the supplementary valuation roll within the above-mentioned period.

Attention is specifically drawn to the fact that in terms of section 50(2) of the Act an objection must be in relation to a specific individual property and not against the valuation roll as such.  The form for the lodging of an objection is obtainable at the municipal offices as mentioned below or website www.twk.gov.za.  The completed forms can be returned to any of the municipal offices, alternatively they can be mailed to:  PO Box 24, Caledon, 7230 or returned by email to margaretade@twk.org.za.

For any valuation enquiries contact Suid Kaap Waardeerders (Tel. 044 873 0216) or Carien de Beer (Tel. 028 214 3380).

J BARNARD
ACTING MUNICIPAL MANAGER

 

 

OPENBARE KENNISGEWING TER UITNODIGING OM DIE AANVULLENDE WAARDASIEROL 2016/2017 TE INSPEKTEER EN BESWAAR AAN TE TEKEN

Botrivier, Caledon, Genadendal, Grabouw, Greyton, Riviersonderend, Villiersdorp, Tesselaarsdal:
Landelike sowel as stedelike gebied

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 49(1)(a)(i) tesame met Artikel 78(2) van die Plaaslike Regering: Wet op Munisipale Eiendomsbelasting, 2004 (Wet 6 van 2004), hierna die ‘Wet’ genoem, dat die Aanvullende waardasierol vir die finansiële jaar 2016/2017 vanaf 30 Junie 2017 to 31 Augustus 2017 oop is vir die publiek se insae by die Theewaterskloof munisipale kantore.  Die waardasierol is ook beskikbaar op die webwerf www.twk.gov.za.

’n Uitnodiging word  hiermee ingevolge Artikel 49(1)(a)(ii) tesame met Artikel 78(2) van die Wet gerig dat enige eienaar van eiendom of ’n ander persoon wat beswaar by die munisipale bestuurder wil aanteken ten opsigte van enige saak wat in die aanvullende waardasierol weergegee word of daaruit weggelaat is, dit binne die  bogenoemde tydperk moet doen.

U aandag word spesifiek gevestig op die feit dat ingevolge artikel 50(2) van die Wet, ’n beswaar met ’n spesifieke indiwiduele eiendom verband moet hou en nie teen die waardasierol as sulks nie.  Die vorm vir aanteken van beswaar is verkrygbaar by die munisipale kantore of op die webwerf www.twk.gov.za.  Die voltooide vorms kan by enige van die munisipale kantore ingedien word of dit kan gepos word na: Posbus 24, Caledon, 7230 of  per epos gestuur word aan margaretade@twk.org.za.

Vir verdere waardasie inligting, skakel Suid Kaap Waardeerders (Tel. 044-873 0216) of Carien de Beer (Tel. 028 214 3380)

J BARNARD
WAARNEMENDE MUNISIPALE BESTUURDER

Last published 27 November 2017