Thu
Thu
Thu
Thu

Caledon/Tesselaarsdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Genadendal/Greyton/Riviersonderend

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Grabouw/Villiersdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade028 212 3727
Fraud hotline0800 701 701
Caledon Hospital028 212 1070
Law Enforcement082 836 8226
Police028 214 3900
ESKOM0800 701 701
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Caledon/Tesselaarsdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Genadendal/Greyton/Riviersonderend
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Grabouw/Villiersdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 079 873 4451
Water 082 338 0963
Fire Brigade 028 212 3727
Fraud hotline 0800 701 701
Caledon Hospital 028 212 1070
Law Enforcement 082 836 8226
Police 028 214 3900
ESKOM 0800 701 701
15 January 2018

Public Notice Calling For Inspection Of Valuation Roll

PUBLIC NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF VALUATION ROLL AND LODGING OF OBJECTIONS

Notice is herby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (Act 6 of 2004), herinafeter referred to as the ‘Act’, that the valuation roll for the financial years 2018/2019 – 2022/2023 is open for public inspection at all the Theewaterskloof Municipal Offices, as mentioned below, from 16 January 2018 to 30 March 2018. In addition the valuation roll is available at www.twk.gov.za.

An invitation is hereby made in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act that any owner of property or other person who so desires should lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from, the valuation roll wihin the above-mentioned period.

Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act an objection must be in relation to a specific individual property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable at all the Theewaterskloof Municipal offices mentioned below or on the website www.twk.gov.za. The completed forms must be returned to any of the Municpal Offices located at the following addresses:

Botrivier: Fontein Street
Caledon: Plein Street
Genadendal: Strydom Avenue
Grabouw: Arbour Drive
Greyton: Ds Botha Street
Riviersonderend: Buitekant Streer
Tesselaarsdal:
Villiersdorp: Main Street

For enquiries please telephone Suid-Kaap Waardeerders on 044 873 0216 or e-mail admin@skw.co.za or contact Margareta de Beer on 028 214 3380 or e-mail margaretade@twk.org.za
16 January 2018
B Swartland 
Acting Municipal Manager


ISAZISO ESIYA KULUNTUJ SOKUHLOLWA OLUNGEZELELEKILEYO LOKUHLOLWA KWEXABISO LOMHLABA NOKUFAKWA KWEZIMVO EZICHASENE NAKO

Isaziso siyakhutshwa ngokwe Candelo 49(1)(a)(i) lo mthetho woRhulumente Wengingqi: Masipala wezeKhaya kwi ndawo zobumnini, ka 2004 ( Umthetho 6 ka 2004), othi emveni kokubizwa ‘’Umthetho”, ukuba ukuhlolwa kwamaxabiso endawo zobumnini weminyaka ka 2018-2019 – 2022-2023 abahlali banako uzokuwuhlola kwi-ofisi zakwa masipala waseTheewaterskloof jikelele ukususela ngomhla we 16 Januwari 2018 uyotsho nge 30 Matshi 2018. Ukuhlolwa zikwafumaneka kwezindawo zikhankanyiweyo nakwi websayithi ethi www.twk.gov.za.

Ngokwe Candelo 49(1)(a)(ii) lalo Mthetho, ukuba naye nawuphi na umnini- ndawo okanye umntu onenjongo zokwenjenjalo uyaamenywa ukuba afake isichaso sakhe kumphathi wakwA MasipL malunga nawo nawuphi na umba okhankanyiweyo okanye okhutshiweyo, kumqulu woluhlu lokuqikelelwa kwamaxabiso enje njalo ngalamathuba akhankanywe ngentla.

Ngokwe Candelo 50(2) lalo Mthetho, aicela ukugxininisa ukuba isichaso kufuneka sijolise kwindawo buqu, hayi kuluhlu lokuqikelelwa kwamaxabiso ngokubanzi. Ifomu yokufaka izimvo zakho ezichasene noku, ungazifumana kwii-ofisi zikaMasipala waseTheewaterskloof okanye websayithi ilandelayo www.twk.gov.za. Ifomu egcwalisiweyo kumele zithunyelwa kwii-ofisi zikamasipala kwezi dilezi zilandelayo.

Botrivier: Fontein Street
Caledon: Plein Street
Genadendal: Strydom Avenue
Grabouw: Arbour Drive
Greyton: Ds Botha Street
Riviersonderend: Buitekant Streer
Tesselaarsdal:
Villiersdorp: Main Street

Xa ufuna ukubuza nxibelelana eNtshona Koloni Waardeerders kwinombolo 044 873 0901 okanye e-mail admin@skw.co.za nxibelelane noMargareta de Beer on 028 214 3380 kule e-mail margaretade@twk.org.za.
16 January 2018
B Swartland
Umphathi Masipala


OPENBARE KENNISGEWING TER UITNODIGING OM DIE WAARDASIEROL TE INPSEKTEER EN BESWAAR AAN TE TEKEN

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 49(1)(a)(i) van die Plaaslike Regering: Wet op Munisipale Eiendomsbelasting 2004 (Wet 6 van 2005), hierna verwys as die ‘Wet’, dat die waardasierol vir die finansiële jare 2018/2019 – 2022/2023 oop is vir publieke inspeksie by al die Theewaterskloof Munisipale Kantore, soos hieronder gelys, vanaf 16 Januarie 2018 tot 30 Maart 2018. Die waardasierol is ook beskikbaar op www.twk.gov.za.

‘n Uitnodiging word hiermee gerig ingevolge Artikel 49(1)(a)(ii) van die Wet. dat enige eienaar van eiendom, of enige ander persoon, wat so verlang, beswaar kan aanteken by die Munisipale Bestuurder, ten opsigter van enige saak wat in die waardasierol weergegee word, of wat daaruit weggelaat is, binne die bogenoemde tydperk.

U aandag word spesifiek gevestig op die feit dat ingevolge Artikel 50(2) van die Wet, ‘n beswaar met ‘n spesifieke individuele eiendom verband moet hou en nie teen die Waardasierol as sulks ingedien kan word nie. Die vorm vir die aanteken van ‘n beswaar is verkrygbaar by die Theewaterskloof Munisipale Kantore soos hieronder gelys, of op die webtuiste www.twk.org.za. Die voltooide vorms kan by enige van die onderstaande Munisipale Kantore ingedien word:

Botrivier: Fontein straat
Caledon: Plein straat
Genadendal: Strydom Laan
Grabouw: Arbour Rylaan
Greyton: Ds Botha Straat
Riviersonderend: Buitekant Straat
Tesselaarsdal:
Villiersdorp: Hoof Straat

Vir navrae kontak Suid-Kaap Waardeerders by 044 873 0901 of e-pos admin@skw.co.za of kontak Margareta de Beer by 028 214 3380 of e-pos margaretade@twk.org.za
16 Januarie 2018
B Swartland
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Last published 15 January 2018